Kategoriarkiv: Nyheder

Vilde Bier i Danmark bringer her nyt fra biernes verden. Det kan være nye, spændende forskningsresultater om bierne, det kan være rapporter om de vilde biers tilbagegang, eller det kan være gode historier om al den gavn, de vilde bier gør for mennesker. Med jævne mellemrum sker der også ting på den politiske scene, som får betydning for de vilde bier. Alt dette og mere til kan du holde dig opdateret på ved at følge med i nyhedsstrømmen her.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev til højre på siden her – så går du ikke glip af nyheder om vilde bier.

Tilbud til nye medlemmer

Vilde Bier i Danmark tilbyder nye medlemmer gratis frø af hjemmehørende blomsterarter og en bestemmelsesnøgle til de mest almindelige humlebier.

Du får en pose med frø fra 40 vilde blomsterarter – alle gode pollen- og nektarkilder for vilde bier og andre bestøvende insekter. Frøene er indsamlet i den danske natur i sommeren 2019. Posen rækker til ca. 10 kvadratmeter blomstereng.

Sammen med frøposen følger en vejledning til, hvordan man bedst får planter ud af frøene – det er blot at følge nogle simple råd.

Sådan bliver du medlem!

Det er nemt at blive medlem af Vilde Bier i Danmark – og koster ikke en bondegård. Prisen er 200 kr. om året, eller 150 kr./år hvis du er pensionist eller studerende.

Sådan betaler du kontingentet:

 • Betal via Mobilepay på telefonnummer: 93 86 12 23.

eller

 • Betal via Netbank til foreningens konto i Nordea på reg. nr. 1329 og kontonr. 0719 397 506.

Husk at opgive dit navn, din adresse samt din email­adresse ved betaling, så vi kan komme i kontakt med dig. Når vi har registreret din indbetaling, vil du modtage en velkomstmail eller -sms fra foreningen.

I linket Vilde biers vilde frø finder du vejledningen og listen med de 40 arter af blomster – vejledningen kan også bruges til andre blomsterarter, end dem der er nævnt i listen.

Se her hvordan du kommer med: Bliv medlem og støt de vilde bier

Generalforsamling 25. januar 2020 i København


GENERALFORSAMLING i Vilde Bier i Danmark

Lørdag den 25. januar 2020 kl. 13-17 afholder Vilde Bier i Danmark sin årlige generalforsamling. Det foregår på Københavns Universitet på adressen:

Biologisk Institut – Økologi og Evolution
Universitetsparken 15
2100 København Ø
(se kort nederst)

DAGSORDEN for generalforsamling i Vilde Bier i Danmark 2020.

 1. Foredrag om kameramonitering af vilde bier v/ph.d. stud. Hjalte Ro-Poulsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Bestyrelsens forslag og planer for 2020
 6. Fastsættelse af kontingent for 2021
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af stemmetællere
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  • Bestyrelsesmedlem Birgitte Engelbrecht Bern er på valg, men genopstiller ikke
  • Bestyrelsesmedlem Jan Sepstrup er på valg og genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem og kasserer – posten er ledig
 10. Valg af suppleant
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Af hensyn til planlægning af forplejningen vil vi opfordre til, at man sender en besked om deltagelse til info@vildebieri.dk.


Forslag fra medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest kl. 13.00, lørdag den 11. januar 2020. Alle indkomne forslag vil blive videresendt til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen. Send dine forslag til info@vildebieri.dk.


Kontingent og medlemskab
Husk venligst at indbetale årets kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent er 200 kr. for ordinære medlemmer og 150 kr. for studenter og pensionister. Benyt foreningens Nordea konto: reg. nr. 1329, kontonr. 0719 397 506, eller betal via MobilePay på tlf. 93 86 12 23.

Medlemmer, der har indbetalt kontingent i perioden 1. oktober til 31. december 2019, er automatisk medlem i hele 2020.


Vi glæder os til at se så mange som muligt til generalforsamlingen.
Mød op og gør din indflydelse gældende.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Vilde Bier i Danmark

Kort over Universitetsparken


 

Giv en bæredygtig julegave :-)


Hos Vilde Bier i Danmark kan du i øjeblikket købe bæredygtige julegaver. Glæd en i familien eller en ven og støt samtidig arbejdet for vores vilde bier. Du kan vælge mellem tre gavepakker:

Pakke A: 1 års medlemsskab + flot biplakat (kun 10 plakater tilbage, først til mølle)
Pakke B: 1 års medlemsskab + 1 pose frø af vilde hjemmehørende blomster
Pakke C: 1 års medlemsskab + Guide til danske humlebier

Pakke A. Vi har mulighed for at sende 10 plakater med vilde bier. Så de hurtige kan få en flot plakat oven i medlemskabet.
I pakke B følger en frøpose med frø fra 40 vilde hjemmehørende arter – alle gode pollen- og nektarkilder for vilde bier og andre bestøvende insekter. Frøene er indsamlet i den danske natur i sommeren og sensommeren 2019. Posen rækker til ca. 4-5 m² blomstereng. I linket Vilde biers vilde frø finder du vejledningen og listen med de 40 arter af blomster.
Pakke C indeholder en guide til humlebier, der er en hurtig hjælp til at lære de mest almindelige arter af humlebier at kende.

Sådan bestiller du

Pris pr. pakke er 200 kr./150 kr. (pensionist,studerende)

Betal via Mobilepay på telefonnummer 93 86 12 23

eller

Betal via Netbank til foreningens konto i Nordea på reg. nr. 1329 og konto nr. 0719 397 506.

Husk at opgive navn og adresse ved betalingen og send en e-mail til os (info@vildebieri.dk)

Du kan også oplyse navn og adresse på den, som skal have gaven, så vi kan sende gaven direkte til vedkommende.

Bliv medlem og få gratis bivenlige frø


Vilde Bier i Danmark tilbyder nye medlemmer gratis frø af hjemmehørende blomsterarter – alle gode pollen- og nektarkilder for vilde bier og andre bestøvende insekter.

Du får en pose med frø fra 40 vilde arter – frøene er indsamlet i den danske natur i sommeren og sensommeren 2019. Posen rækker til ca. 10 kvadratmeter blomstereng.

Sammen med frøposen følger en vejledning til, hvordan man bedst får planter ud af frøene – det er blot at følge nogle simple råd.

I linket Vilde biers vilde frø finder du vejledningen og listen med de 40 arter af blomster – vejledningen kan også bruges til andre blomsterarter, end dem der er nævnt i listen.


Sådan bliver du medlem

Det er nemt at blive medlem – og koster ikke en bondegård. 200 kr. om året, eller 150 kr./år hvis du er pensionist eller studerende.

Se her hvordan du kommer med: Blev medlem og støt de vilde bier

 

Blåhatjordbi


Latinsk navn: Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775).
Årevinger (Hymenoptera), gravebier (Andrenidae).

Blåhatjordbien er en af vores største enlige bier, lidt større end en honningbi, op til ca. 16 millimeter lang. Den er en af vores mange arter af gravebier, altså bier som graver deres redegange i jordbunden. Reden er svær at lokalisere, da den som regel er skjult under lav vegetation, og den bortgravede jord ikke ligger i tydelige bunker udenfor reden.

Udseende: Den er forholdsvis let at genkende, i hvert fald hunnerne. Hovedet og mellemkroppen er blankt sorte, og med en krans af hvidlige hår mellem hoved og mellemkrop. Bagkroppen giver de tydeligste kendetegn: alle led er blanke, og mere eller mindre tydeligt adskilte af hvide hårbånd. Første, og især andet bagkropsled er som oftest orange med en sort plet på siden, ligesom bageste led også ofte er orange, med en sort spids i enden. Resten af bagkropsleddene er sorte. De orange farver kan dog variere meget, og man ser endda ofte helt sorte eksemplarer. Til gengæld er pollenkurvene på bagbenene altid tydelige og letgenkendelige, og som regel fyldte med lyserøde pollenkorn fra blomsten blåhat.

Hannen er meget vanskeligere at artsbestemme; den mangler helt de orange farver, bagkroppen er altså sort, og for øvrigt mere slank end hos hunnen. (Dog, for at gøre forvirringen total nævner i hvert fald det engelske ’BWARS’, at også hanner kan have orange led på bagkroppen). Hannen har naturligvis ingen pollenkurve. En hjælp til ID kan dog være, at også hannerne næsten udelukkende søger nektar på blåhat – man ser for eksempel aldrig en blåhatjordbi i en gul kurvblomst. Samtidig udelukker den store størrelse de fleste andre arter.

Livscyklus: Blåhatjordbien ses fra starten af juni til sidst i august, langt de fleste i juli. Hele dens livscyklus varer kun et år, og de har kun en generation årligt. De voksne bier kommer normalt frem fra rederne fra starten af juni. Hannerne kommer først frem, og patruljerer efter hunner ved bevoksninger med blåhat.

Efter parringen er hannernes rolle som sådan udspillet, mens hunnernes store arbejde starter. Hun graver en redegang i jorden med typisk 4-6 sidegange. I hver sidegang placerer hun et bibrød som larvefoder, ved hvilket hun lægger et enkelt æg. Bibrødet består af pollen klistret sammen med nektar. Dette gentager hun, indtil alle sidegange er fyldte, og hun starter en ny redegang op. Under normale omstændigheder når hun at lave tre redegange, før sæsonen er slut. Æggene klækker nede i redegangene, og larverne lever udelukkende af pollenklumpen, indtil de forpupper sig for til sidst at bryde frem fra puppen som voksne bier. De overvintrer i reden, og kommer cirka ti måneder efter æglægningen ud som en ny generation af voksne bier.

Fødekilder: Blåhatjordbien er det der hedder oligolektisk på planter i kartebollefamilien, langt hyppigst blåhat (Knautia arvensis), hvilket vil sige at dens larver næsten udelukkende lever af pollen og nektar fra disse blomster. Af andre kartebolle-arter kan primært nævnes djævelsbid og due-skabiose, hvilke dog begge er væsentligt sjældnere i Danmark end blåhat. Den voksne bi lever dog også af nektar fra flere andre blomster, for eksempel knopurt. Det snævre fødevalg betyder naturligvis, at bien ikke lever i områder uden rigelige bestande af disse blomster.

Blåhat: Planten blåhat trives bedst på tør, sandet og relativt næringsfattig jord, typisk tørre enge, overdrev og vejkanter.

Disse voksesteder er blevet færre og færre, dels som følge af næringsberigelse, dels intensivering i landbruget med mere effektiv ukrudtsbekæmpelse, ophør af kreaturgræssede marker, sammenlægning af marker med deraf følgende færre læhegn og markskel, – men desværre også fordi vejkanter og grøftekanter alt for mange steder klippes, som var de græsplæner – ofte helt unødvendigt. Og selvom blåhat som plante ikke er truet (den bestøves også af talrige andre insekter), kan bestandene blive så små og spredte, at de dårligt kan understøtte livskraftige bestande af blåhatjordbier.

Status: Blåhatjordbien er ikke rødlistevurderet i Danmark, men anses ikke for truet. Dens udbredelse i Danmark knytter sig naturligvis til områder med rige forekomster af især blåhat.

Bonusinfo: Blåhatjordbien har en såkaldt redeparasit, nemlig blåhathvepsebien (Nomada armata), der som en anden gøg lægger sit eget æg ved blåhatjordbiens pollenbrød, og derved selv slipper for arbejdet med at grave rede og samle føde til larverne.

Venligst fagligt kommenteret af Henning Bang Madsen.

Kilder: www.artsdatabanken.no, artfakta.artdatabanken.se, www.bwars.com, www.wildbienen.de.


 

Generalforsamling 2019 i Vilde Bier i Danmark

Agerhumle i krokus

Agerhumle i krokus


Foreningen Vilde Bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling lørdag den 2. februar 2019, kl. 13.00 – 15.00 i Det Grønne Rum, Danmarksgade 13, 7000 Fredericia.

Efter generalforsamlingen er der åben workshop med bygning af boliger til vilde bier fra kl. 15.00 til 16.30 – deltagelse er gratis for medlemmer af foreningen.

Dagsorden for generalforsamlingen i Vilde Bier i Danmark, 2019

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Bestyrelsens forslag og planer for 2019
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af stemmetællere
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  1. Bestyrelsesmedlem Annemette Bargum er på valg og genopstiller
  2. Formand Jørgen Pedersen er på valg og genopstiller
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Af hensyn til planlægning af forplejningen vil vi opfordre til, at man sender en besked om deltagelse til info@vildebieri.dk

Generalforsamlingen afholdes i ”Det Grønne Rum” i Fredericia, hvor der er fokus på bæredygtighed. Rummet er et udstillingsvindue for grønne initiativer, og et sted hvor alle kan deltage i spændende arrangementer, workshops og foredrag. Her er løbende nye aktiviteter som foredrag om natur, bæredygtig fødevareproduktion eller værksteder om boliger til vilde bier. Mød op til generalforsamlingen og få en masse bonusinspiration med hjem.

Forslag fra medlemmerne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest kl. 13.00, lørdag den 19. januar 2019. Alle indkomne forslag vil blive videresendt til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen. Send dine forslag til info@vildebieri.dk

Kontingent og medlemskab

Husk venligst at indbetale årets kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent er 200 kr. for ordinære medlemmer og 150 kr. for studenter og pensionister. Benyt foreningens konto: reg. nr. 1329, kontonr. 0719 397 506, eller betal via MobilePay på tlf. 93 86 12 23.

Medlemmer, der har indbetalt kontingent i perioden 1. oktober til 31. december 2018, er automatisk medlem i hele 2019.

Er du endnu ikke medlem, kan du blive det på generalforsamlingen.

Workshop efter generalforsamlingen

Kl. 15.00 – 16.30 er der workshop med bygning af boliger til vilde bier. Vi bygger reder af bambusrør, borer huller i træklodser, og vi laver solide humlebikasser med foring. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan deltage i workshoppen.

Vi glæder os til at se så mange som muligt til generalforsamlingen – og den efterfølgende workshop.

Pbv.

Venlig hilsen

Jørgen Pedersen, formand i Vilde bier i Danmark

Vilde biers vilde frø


BlåhatjordbiVilde Bier i Danmark har netop sendt en pose med frø til foreningens medlemmer. Frøene er fra vilde, hjemmehørende blomster, og de er indsamlet i den danske natur her i sommer – i alt 23 arter af gode pollen- og nektargivende blomster er repræsenteret i posen.

Sammen med frøposen er der lavet en vejledning til hvordan man bedst får planter ud af frøene – det er blot at følge nogle simple råd.

I linket nedenfor finder du vejledningen og listen med de 23 arter af blomster – vejledningen kan også bruges til andre blomsterarter, end dem der er nævnt i listen.

Link: Vilde biers vilde frø

Vær med!
Vi kan alle være med til at give bierne flere blomster, det kræver blot to ting: frø eller planter, og et sted at så eller plante. Vilde frø er en gave til vilde bier, og de vil uden tvivl bringe lykke hos mange små bier til næste forår og sommer. Så kom og vær med – find et godt sted i din have, på din altan eller hos en god bekendt, og skab et lille blomsterparadis for bierne. De vil elske det.

Vilde Bier i Danmark har endnu en del vilde frø på lager, og vi sender fortsat gerne frøposer til nye medlemmer.

bi i bidende ranunkel