Vores mission

Foreningen Vilde Bier i Danmark er en interesse­organisation, der arbejder for bedre forhold for vilde bier overalt i landet. Vilde bier i Danmark varetager ikke biavlens interesser, ej heller interesser forbundet med opdræt, import, salg, eller kommercielt udnyttelse af humlebier eller solitære bier til bestøvning. Vi er derimod interesseret i, at der gennem naturpleje­tiltag og forvaltnings­indsats opbygges sunde bestande af naturligt forekommende vilde bier og andre bestøvere.

Beskyttelse af alle vore arter af vilde bier, såvel de sjældne og truede, som de almindelige og hyppigt forekommende, ligger os meget på sinde. Biernes eksistens trues i dag af den intensive landbrugs­drift med et stor forbrug af pesticider og over­gødskning, med mangel på fødekilder og fragmentering af levestederne til følge. Også udviklingen af infra­struktur, byvækst, samt forurening fra industri og transport, bidrager til det enorme pres på bier og andre bestøvende insekter. Derfor søger foreningen indflydelse på relevante politiske og administrative beslutninger, der har betydning for de vilde biers levevilkår.

Grundlæggende mener vi, at det er vigtigt, at der foretages en rødliste­­vurdering af hele den danske bifauna, og at der udarbejdes forvaltnings­­planer for vore sjældne biarter. Derudover går vi stærkt ind for, at der bliver udformet en samlet dansk strategi for alle bestøvende insekter, heriblandt de vilde bier, i stedet for blot en biavls­­strategi.

Information og oplysning er et andet vigtig arbejds­område for foreningen. Vi arbejder med at udbrede kendskab til Danmarks vilde bier og deres levevis samt de faktorer, der påvirker deres levevilkår her i landet. Vi formidler viden om biernes føde­grundlag og levesteder og rådgiver gerne landbrugere og haveejere, der ønsker at tage hensyn til vilde bier og andre bestøvende insekter i deres produktion, have­dyrkning eller i forbindelse med natur­plejen. Vi giver også praktiske anvisninger på konstruktion og vedlige­holdelse af redekasser og bihuse til vilde bier, der ved at sikre bierne optimale forhold, er med til at øge deres ynglesucces og trivsel.

Vilde bier i Danmark stræber mod at opfylde sit formål ved at afholde diverse aktiviteter, der kan stimulere den almene interesse for de vilde bestøvere. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har planer om at afholde et natur­værksted, en foredragsaften eller en temadag om humlebier eller enlige bier.

Vi deltager også gerne med et stand ved større, offentlige arrangementer, som f.eks. Skovens Dag, Naturens Dag, messer og lignende, for at udbrede kendskabet til vilde bier, deres krav til levesteder og deres situation. Kontakt os, hvis du er interesseret.

Vi vil, gennem vores samarbejde med La Humla Suse, skabe et fællesnordisk partnerskab, der varetager humlebiernes og andre vilde biers interesse.